نرم افزار های زمین شناسی (موبایل)
  نرم افزار های نصبی تلفن همراه (جاوا)


 دیکشنری زمین شناسی برای تلفن همراه                    نرم افزار زمین شناسی ایران (برای تلفن همراه)
حجم : 286 کیلو بایت                                                         حجم :140 کیلو بایت  
 
                          
 
 کتاب مقالات زمین شناسی برای تلفن همراه                    کتاب کانی شناسی (برای تلفن همراه)
حجم : 112 کیلو بایت                                                         حجم :324 کیلو بایت  

                          

 کتاب آبهای زیر زمینی برای تلفن همراه                    کتاب بلور شناسی نوری (برای تلفن همراه)
حجم : 119 کیلو بایت                                                         حجم :160 کیلو بایت  
 
                          
 
 کتاب چینه شناسی برای تلفن همراه                    کتاب ژئو شیمی (برای تلفن همراه)
حجم : 136 کیلو بایت                                                         حجم :158 کیلو بایت  

                          

کتاب دیرینه شناسی برای تلفن همراه                    کتاب ژئومورفلوژی (برای تلفن همراه)
حجم : 146 کیلو بایت                                                         حجم :123 کیلو بایت  
 
                          
 
 کتاب تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی برای تلفن همراه                    کتاب کانی ها و سنگهای صنعتی (برای تلفن همراه)
حجم : 143 کیلو بایت                                                         حجم :135 کیلو بایت